Další obchodní informace
Máte další dotazy?
Veronika Ben Ayed
Veronika
Napsat dotaz

Chcete jako první vědět o novém zážitku nebo vychytat slevy na zážitek? Sledujte nás na sociálních sitích.

platné ke dni 15. 05. 2022 ke katalogu služeb společnosti AGENTURA IMPRESIO s.r.o., IČO: 29294541, se sídlem Kopečná 940/14, Staré Brno, 602 00 Brno, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 71806.

 1. Obecná ustanovení
  • a) Zprostředkovatel zprostředkovává pro zájemce takovou činnost (dále jen certifikát), kterou si zájemce prostřednictvím internetové objednávky dle pokynů objedná a zprostředkovatel potvrdí.
  • b) Jednotlivé nabídnuté certifikáty budou prezentovány a aktualizovány na webových stránkách, a to: www.impresio.eu
  • c) Smluvní vztah mezi zájemcem a zprostředkovatelem vzniká teprve až po zaplacení ceny objednaného certifikátu. Nedílnou součástí tohoto smluvního vztahu jsou Všeobecné podmínky, které jsou zveřejněny a aktualizovány na webových stránkách www.impresio.eu. V případě, že zájemce nepotvrdí (zaškrtnutím) souhlas se Všeobecnými podmínkami, smluvní vztah nevznikne.
  • d) V případě splnění podstatných náležitostí příslušeného certifikátu (zaplacení ceny, dodržení požadavků na zdravotní stav, držení příslušných oprávnění dle zvláštních předpisů, apod.), může certifikátu využít třetí osoba. Zájemce o převod takovéhoto certifikátu je povinen řádně a včas požádat zprostředkovatele o souhlas a to v takovém předstihu, aby zprostředkovatel mohl zajistit u dodavatele příslušné náležitosti.
 2. Objednávka certifikátu
  Zájemce odešle internetovou objednávku dle platné nabídky a uhradí cenu požadovaného certifikátu. Zprostředkovatel potvrdí požadovanou objednávku certifikátu, čímž vzniká smluvní vztah, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné dodací podmínky.
  Zájemce musí v průběhu deseti měsíců ode dne potvrzené a uhrazené objednávky kontaktovat zprostředkovatele pro dohodnutí konkrétního termínu a místa konání požadované aktivity.
 3. Platnost certifikátu
  • a) Certifikáty na konkrétní zážitek mají platnost 10 (slovy deset) měsíců, a Volné dárkové poukazy 12 (slovy dvanáct) měsíců, pokud není stanoveno jinak, a to od vzniku platného smluvního vztahu. Zájemce/obdarovaný má povinnost provést rezervaci zážitku min. v předem doporučené době tak, aby byl certifikát u dodavatele využit ještě v době platnosti certifikátu. Doporučená doba, vždy však min. týden před plánovaným termínem využití certifikátu, je uvedena v prezentaci zážitku na www.impresio.eu nebo v pokynech k zážitku, které jsou součástí dárkového balíčku Impresio.
  • b) Platnost je na dobu určitou. Po uplynutí data platnosti zaniká zájemci nárok na náhradu.
  • c) Případná náhrada před uplynutím platnosti certifikátu může být poskytnuta dle dohody obou stran zajištěním nového termínu a místa konání aktivity.
  • d) V případě, že se smluvní strany dohodnou na prodloužení platnosti certifikátu o další dobu, než je dohodnuta, je toto prodloužení zpoplatněno o paušální částku 300,- Kč (slovy třista korun českých). Žádost o prodloužení musí být zprostředkovateli zaslána min. 2 dny před uplynutím doby platnosti. Tuto paušální částku je zprostředkovatel oprávněn navýšit o další částku, v případě, že dodavatel na zajištění předmětné aktivity požaduje další částku, oproti původně dohodnuté. V takovém případě zprostředkovatel bude zájemce o dalším navýšení informovat a to prostřednictvím e-mailové zprávy.
 4. Průběh činnosti
  • a) Prezentace konkrétní zakoupené aktivity na webových stránkách impresio.eu má pouze informativní charakter, veškeré závazné informace k předmětné aktivitě zasílá pracovník firmy Impresio zájemci až po rezervaci u dodavatele příslušné aktivity. Tato závazná informace bude zájemci sdělena prostřednictvím elektronické pošty.
  • b) Rozsah jednotlivých aktivit může být v jednotlivých případech různá.
 5. Účast diváků či dalších jiných osob
  Diváci popřípadě další jiné osoby mohou mít při některých aktivitách zakázány přístup. Veškeré tyto podmínky nastavuje dodavatel zprostředkovateli, přičemž zájemce bude o těchto podmínkách zprostředkovatelem včas informován.
 6. Omezení
  • a) Některé aktivity mohou mít omezení, např. vzhledem ke zdravotnímu stavu zájemce, popřípadě zvláštních povolení, zkoušek a kurzů dle zvláštních předpisů.
  • b) Zprostředkovatel může zájemci poradit o vhodnosti certifikátu pro konkrétní osobu.
  • c) Zprostředkovatel žádným způsobem a v žádném případě nenese jakoukoliv odpovědnost za vzniklé škody, a to ať na zdraví nebo majetku při realizaci aktivity. Rovněž neodpovídá zprostředkovatel za vhodnost požadované aktivity jako dárku poskytnutého třetí osobě zájemcem.
 7. Bezpečnost aktivit
  • a) Veškeré aktivity, které si zájemce pro sebe nebo třetí osobu objedná u zprostředkovatele, realizuje zájemce nebo třetí osoba na vlastní riziko a vlastní nebezpečí, a to jak na zdraví, tak na majetku.
  • b) Zprostředkovatel nezajišťuje zájemci ani žádné další osobě jakékoliv pojištění. Zprostředkovatel může v případě extrémních aktivit zájemci doporučit sjednání pojištění.
 8. Výměny certifikátů
  • a) Výměna certifikátu může proběhnout pouze na základě doručené písemné žádosti na adresu zprostředkovatele a to nejpozději 2 pracovní dny před koncem platnosti certifikátu. Žádost může zájemce doručit také prostřednictvím elektronické pošty. Zprostředkovatel poskytuje výměnu zdarma. V případě, že zájemce doručí žádost po stanovené lhůtě, může mu zprostředkovatel vyhovět, ale účtuje 300,- Kč jako manipulační poplatek automaticky.
  • b) V případě, že nový certifikát má vyšší hodnotu než původní, zájemce je povinen doplatit cenový rozdíl včetně poplatku, a to nejpozději do doby, než se uskuteční aktivity dle nového certifikátu. Zprostředkovatel sdělí prostřednictvím elektronické pošty zájemci cenový rozdíl. V případě, že tento cenový rozdíl včetně poplatku nebude zájemcem včas uhrazen, zprostředkovatel výměnu certifikátu za jinou aktivitu neprovede.
  • c) V případě, že se smluvní strany dohodnou na certifikátu nižší ceny, zprostředkovatel zájemci vrátí rozdíl v ceně, a to snížený o manipulační poplatek.
 9. Stornování certifikátů
  V případě, že zájemce požádá zprostředkovatele o stornování certifikátu v průběhu řádné platnosti, může se zprostředkovatel se zájemcem dohodnout o vrácení peněz ve lhůtě 14 dnů.
  V takovém případy, kdy dodavatel aktivity dle předmětného certifikátu odmítne zprostředkovateli stornování tohoto certifikátu, zprostředkovatel zájemci certifikát nestornuje.
  Zájemce tak ztrácí nárok na vrácení peněz. V případě, že stornování mezi smluvními stranami bude dohodnuto, zprostředkovatel má nárok na manipulační poplatek ve výši 450,- Kč.
 10. Stornování, změna termínů
  • a) Zájemce i zprostředkovatel má právo stornovat realizaci aktivity, pokud se tak stane v době kratší než 48 hodin a v případě, že toto stornování bude možné dohodnout bezplatně u dodavatele. V takovém případě zájemce platí pouze manipulační poplatek ve výši 450,- Kč zprostředkovateli. V ostatních případech má zprostředkovatel právo požadovat storno poplatek ve výši 100% smluvní ceny za certifikát.
  • b) Zprostředkovatel si vyhrazuje právo aktivitu stornovat v případech, kdy není tato aktivita reálně a bezpečně uskutečnitelná (např. nevyhovující počasí při seskoku padákem apod.) Takovéto stornování aktivity bude zájemci řádně a včas oznámeno a bude se zájemcem dohodnut další vhodný termín. Stornování aktivity dle tohoto ustanovení, tedy bodu 10 b) je pro zprostředkovatele i zájemce provedeno bez jakýchkoliv poplatků. Takovéto stornování může být i v době kratší než je 48 hodin před realizací aktivity. Zprostředkovatel neodpovídá zájemci za jakékoliv náklady, popřípadě škody takovýmto stornem vzniklé.
 11. Ceny
  Cena za zprostředkování certifikátu na příslušnou aktivitu je přímo ovlivněna cenami dodavatelů těchto služeb. V případě, že dodavatel zvýší cenu minimálně o 10%, zprostředkovatel si vyhrazuje právo toto zvýšení promítnout do ceny již zakoupeného certifikátu. V takovémto případě je zprostředkovatel povinen zájemce informovat do jednoho kalendářního měsíce před započetím aktivity, nejpozději však v okamžiku rezervace termínu a místa aktivity.
  V takovémto případě zprostředkovatel umožní zájemci doplatit rozdíl v ceně. V případě, že tato částka nebude ze strany zájemce doplacena, strany se mohou dohodnout na vzájemném odstoupení od smlouvy, přičemž zprostředkovateli vzniká nárok na úhradu veškerých nákladů, které zprostředkovateli takto vzniknou.
 12. Dodavatelské záruky
  Přestože zprostředkovatel vybírá své dodavatele pečlivě, může nastat problém, který se zprostředkovatel pokusí neprodleně řešit ke spokojenosti zájemce, avšak:
  • a) Zprostředkovatel zásadně neodpovídá za služby provedené dodavatelem pro zájemce. Za bezpečnost, kvalitu provedení služeb apod. zprostředkovatel nenese jakoukoliv odpovědnost a neodpovídá ani za škody vzniklé na zdraví nebo na majetku. Zprostředkovatel rovněž neodpovídá za platné licence a povolení provádění činností a služeb ze strany dodavatele.
  • b) Zprostředkovatel neodpovídá za zrušení nebo odkladů provedení aktivity ze strany dodavatele, které nemůže sám zprostředkovatel ovlivnit.
  • c) V případě nespokojenosti zájemce se službami dodavatele se ve výjimečných případech může se zprostředkovatelem domluvit na vystavení Volného dárkového poukazu či jiného certifikátu v určené hodnotě, který bude zájemci poskytnut jako omluva za neuskutečněné či neuspokojivé služby od dodavatele.
  • d) V případě zániku činnosti dodavatele nebo ukončení spolupráce s dodavatelem, zprostředkovatel najde zájemci odpovídající čerpání certifikátu u jiného dodavatele, nebo se dohodne se zájemcem na vrácení peněz.
 13. Dárkový certifikát, distribuce certifikátů
  Certifikáty jsou zasílány pomocí zásilkových společností, včetně poštovního doručení.
  Zprostředkovatel nenese odpovědnost za případná zpoždění nebo poškození těchto zásilek.
  Certifikát je neplatný, pokud je poškozený nebo jinak znehodnocený. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo krádež certifikátu.
 14. Reklamace
  V případě jakéhokoliv problému se zprostředkovatel pokusí najít společně se zájemcem a dodavatelem nejlepší řešení. V případě, že zájemce nebude se službami dodavatele spokojen, může zaslat zprostředkovateli písemně stížnost na elektronickou adresu: impresio@improsio.eu, nebo poštou do sídla zprostředkovatele.
  V takovém případě budou vyvozeny patřičné nápravné opatření.
 15. Dotazníky spokojenosti
  Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 16. Platnost a účinnost Všeobecných podmínek
  Všeobecné podmínky jsou platné a účinné pro smluvní strany v okamžiku uzavření smluvního vztahu. Tyto podmínky mohou být měněny a doplňovány pouze se souhlasem smluvních stran.
  V případě aktualizace podmínek, budou řádně nové aktualizované podmínky označeny číselnou řadou a uvedením data platnosti a účinnosti, aby tak nemohlo dojít k případné záměně.

  Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi zprostředkovatelem a zájemcem o certifikát a zprostředkováním aktivit pro zájemce.